logo-print
T (0186) 61 55 00

Disclaimer

Disclaimer
Websites

Alle op onze websites gepresenteerde informatie is door ons met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor vragen is ons verkoopteam altijd beschikbaar. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze websites besteden kunnen wij helaas niet garanderen dat er zaken foutief vermeld zijn op de websites van Giverbo B.V. Getoonde teksten, afbeeldingen, tekeningen, kleuren en niet nader te benoemen specificaties van producten kunnen op de website afwijken van de werkelijkheid. De informatie op de sites is bovendien aan verandering onderhevig, zeker gezien ons brede leveringspakket. Wij behouden daarom ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Giverbo B.V. worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen kunnen wij niet instaan voor de informatie, functionaliteit en kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op onze websites opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn en blijven ons eigendom.
De directie van Giverbo B.V., en haar medewerkers en/of bij de websites betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op onze sites en/of naar andere verwezen websites.

E-mail
Een e-mail kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten en is alleen bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hierin op de hoogte te brengen, het e-mailbericht te retourneren en de bestanden vervolgens te verwijderen. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. Giverbo is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.


Privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Giverbo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Wij verwerken voor- en achternaam, bedrijfsnaam en -adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en in onze administratiesystemen. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
We verwerken deze gegevens voor de behandeling van uw vraag, het uitbrengen van offertes, uitvoeren van contracten, de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming hebt gegeven), om u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.
 
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van onze nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info@giverbo.nl vanaf het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding geschiedt binnen twee weken en u ontvangt hiervan een bevestiging. U kan zich ook afmelden via de afmeldbutton in onze nieuwsbrief..

Delen met anderen:
Giverbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Giverbo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Registratie websitebezoek:
De website van Giverbo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van  je  computer, tablet of smartphone.
Giverbo gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
  • het optimaliseren van de website
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@giverbo.nl. Giverbo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging:
Giverbo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@giverbo.nl.
 
Giverbo
Louis Pasteurstraat 2,
3261 LZ Oud-Beijerland
T: +31 (0) 186 615 500
KvK: 23078096

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kan u contact opnemen met Giverbo via info@giverbo.nl
 
 
Productkwaliteit
 
Vorst en dooizouten
De invloed van vorst- en dooizouten op betonproducten valt niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat dit zijn uitwerking heeft op de betonelementen en hierop kunnen wij dan ook geen garanties geven.
In Europa worden strenge voorschriften gehanteerd voor met name het gebruik van strooizout bij zogenaamd 'jong beton'. Mede omdat de productiedata en leverdata elkaar overwegend snel opvolgen én om de duurzame kwaliteit van onze betonproducten te kunnen behouden, adviseren wij om gedurende een periode van ten minste zes weken na levering van de materialen geen strooizouten te gebruiken.


Kleurverschillen    
Onze betonproducten worden met natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Deze grondstoffen zijn onderhevig aan bepaalde kleurnuances. Zodoende zijn kleurverschillen zelfs in eenzelfde productieserie nooit geheel uit te sluiten. Alhoewel wij onze grondstoffen met zorg selecteren en behandelen vormen kleurverschillen geen reden om onze producten te weigeren c.q. in prijs te verlagen dan wel te reclameren.


Kalkuitslag
Een belangrijk onderdeel van ons assortiment betreffen de betonnen bestratingsproducten.
Aan het oppervlak van beton of metselwerk is soms een witte uitslag zichtbaar, die kalkuitslag of kalkuitbloei wordt genoemd. Deze kalk wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water en wordt door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van beton en de uitvoering van betonwerk, is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten. Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Maar de visuele beleving van een beton-, gevel- of straatoppervlak, kan door kalkuitslag zo negatief zijn, dat een opdrachtgever het onacceptabel vindt.
 
Waar komt de kalk vandaan?
Wanneer water en cement met elkaar in contact komen, reageren ze met elkaar (hydratatie). Er ontstaat cementsteen. Tijdens deze reactie wordt tevens een aanzienlijke hoeveelheid zogenaamde vrije kalk (calciumhydroxide) gevormd. Deze is voor een deel opgelost in het water dat zich in de poriën van het beton bevindt. Als de vrije kalk in het poriewater in aanraking komt met de buitenlucht, dan reageert het met kooldioxide (CO2) uit de lucht. Deze reactie heet carbonatie en het product dat ontstaat calciumcarbonaat. Het is wit van kleur en moeilijk oplosbaar in water.
 
Of er zichtbare, witte kalkuitslag ontstaat, is afhankelijk van de plaats waar het calciumcarbonaat wordt gevormd. Als de carbonatie plaatsvindt onder het betonoppervlak, in de (uitdrogende) poriën, is er niets merkbaar.
 
Het is raadzaam om kalkuitslag in eerste instantie niet te verwijderen aangezien het proces mogelijk nog niet verstopt is en dus na het verwijderen gewoon weer terugkomt. Daarnaast bestaat de kans dat het betonoppervlak bij het verwijderen wordt aangetast waardoor het uiterlijk van de elementen wordt gewijzigd.
 
Kalkuitslag zal in de loop der tijd door blootstelling aan weer en wind en in de meeste gevallen binnen een jaar verdwenen zijn, waarbij het geheel een meer en meer gelijkmatig uiterlijk zal gaan vertonen.
Aangezien kalkuitslag een natuurlijk proces is kan dit geen reden zijn tot afkeur van het geleverde product, prijsverlaging of reclamatie. Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van de betonelementen, is dit verschijnsel helaas niet uit te sluiten.


Verhard in de mal/direct ontkist productie
Ons brede leveringsprogramma vraagt ook om verschillende productiemethoden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een productie verhard in de mal (wetcast) en direct ontkiste productie (drycast).
De voorkeur qua productiemethode hangt af van de toepassing van de producten. Het meest kenmerkend voor direct ontkist producten zijn een relatief korte productietijd, hoge repeteerbaarheid met standaard maatvoeringen en een 'open' oppervlaktestructuur met een hoge vorst- en dooizoutbestandheid. De open structuur kenmerkt zich door meer luchtbelvorming aan het oppervlak. Deze luchtbelletjes zijn inherent aan het proces en vormen derhalve geen reden voor annulering, prijsverlaging of reclamatie.
Verhard in de mal producten zijn dichter qua structuur (weinig tot geen luchtbellen in zichtvlakken). Het meest kenmerkend voor verhard in de mal producten is de hoge mate van maatwerk en maatvastheid.


Oer
Roestvlekken op het betonoppervlak kunnen ontstaan door verontreinigingen in het beton of het daarin verwerkte toeslagmateriaal, vaak door de aanwezigheid van oerhout of ijzerverbindingen. Ook in toeslagmateriaal van natuurlijke winningen, zowel bij rivier-, land- als zeewinningen, kunnen ijzerverbindingen voorkomen. Vaak betreft het ijzersulfide, bijvoorbeeld pyriet.
De in het toeslagmateriaal aanwezige ijzerverbindingen komen vaak heel lokaal en in zo geringe mate voor, dat de gebruikelijke beproeving van toeslagmaterialen volgens de norm deze verontreiniging niet zichtbaar maakt.
Ondanks strenge controles en kwaliteitseisen is het niet te voorkomen dat genoemde verbindingen in het gebruikte toeslagmateriaal aanwezig zijn.
Eventuele roestplekken op het oppervlak zijn hierdoor helaas niet te voorkomen. Zij hebben geen enkele invloed op de kwaliteit van de producten en geven derhalve geen reden tot reclamatie, annulering of prijsverlaging.

Copyrights Giverbo B.V.